วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2563 
โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมชาย สุขบัว 
กำนันตำบลนครชุม ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการนี้ นายวิทยา ชนะภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
ได้กล่าวแนวทางในการประสานความร่วมมือ
ชี้แจง สร้างความข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน
และมีวิทยกพิเศษ พ.ต.ท. ภูวเศวร ภูวเนศวร์บดี สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนครชุม ,

นางสาวกันณิก สุขกรัด จ้าหน้าที่ รพ.สตตำบลนครชุม มาให้ความรู้ในการดูแลนักเรียน
หลังจากนั้น ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
เพื่อกระชับความสัมพันธ์พบปะพูดคุย รับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง

  

      

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ