ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
83
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
378950

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 โดยมีกำนันสมชาย สุขบัว ประธานกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ในที่ประชุม พร้อมด้วยนายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะครู
และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน และมีวิทยากรพิเศษ ร้อยตำรวจตรีนิพนธ์ ตวงอริยาปกรณ์ รองสารวัตร-
ป้องกันปราบปรามสถานีตำวจภูธรนครชุม , นางสาวกันณิกา สุขกรัด และนางนุชจรี ดิษฐ์บ้านไร่ เจ้าหน้าที่
จากรพ.สต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบุตรหลาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ แบ่งป็น 2 ช่วงเวลาคือ

ระดับชั้นม.ต้น เวลา 9.00 น. - 11.30 น.

ระดับชั้นม.ปลาย เวลา 12.30 - 15.00น.

ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก